<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d17191137\x26blogName\x3d.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dualar-imammehdi.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dualar-imammehdi.blogspot.com/\x26vt\x3d-134510970655759772', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

.

Sunday, October 16, 2005

FEREC DUASI

Bismillahir-Rəhmanir- Rəhim
(ərəbcə oxunuşu)

Allahummə kun livəliyyikəl-Höccətibnil-Həsən, sələvatukə ələyhi və əla abaih, fi hazihis-saəti və fi kulli saəh, vəliyyən və hafizən və qaidən və nasirən və dəlilən və əyna hətta tuskinəhu ərzəkə təvəa və tuməttiəhu fiha təvila. Birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin.

Tərcüməsi

Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə
İlahi! Canişinin, Höccət ibnil-Həsənə (Salavatın ona və əcdadına olsun), öz məsləhətinlə onu yer üzündə sakin edənə kimi, uzun müddət hamı üçün xeyr-bərəkət qərar verənə qədər, vəli, qoruyan, rəhbər, kömək edən, yol göstərən və gözətçi ol!!! Öz rəhmətinlə ey aləmlərin rəbbi!

0 Şərh var:

'); preview.document.close();} function PostComment(frm){if (frm.Comment.value=="" || (confirmBeforePost && confirm(confirmText)==false))return; if(frm.rememberMe.checked){ setCookie('author',frm.author.value); setCookie('email',frm.email.value); setCookie('url',frm.url.value); setCookie('remember','true');}else{ setCookie('remember','false');} var txt=frm.Comment.value; txt=txt.replace('','&'+'#'+'160;'); txt= txt.replace('','&'+'#'+'160;'); txt=txt.replace('','&'+'#'+'160;'); frm.postBody.value=txt; frm.postBody.value+="&"+"#1"+"60;\n\n"+ getAuthorInfo(frm); frm.submit();} function toggleRemember(frm){if(frm.rememberMe.checked) setCookie('remember','true');else setCookie('remember','false');} function getCookie(name){var rexp = new RegExp(name + "=([^;]+)");var val=rexp.exec(document.cookie); return (val!=null)?unescape(val[1]):"";} function setCookie(name, value){document.cookie=name+ "="+escape(value)+";expires="+expiry.toGMTString();} document.write('
'+ formCaption+'
');if(!document.all) document.write("
");
:
:
:

<< Ana səhifə